12/12/2018 04:46
Phổ biến thông tin pháp luật về việc công khai thông tin bất động sản đưa vào kinh doanh và một số quy định có liên quan đến huy động vốn đối với bất động sản hình thành trong tương lai
12/12/2018 09:22
Thông báo về việc kiểm tra danh sách các dối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 6)
12/12/2018 09:19
Thông báo về việc kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (Đợt 7)
12/12/2018 09:16
Thông báo về việc kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 5)
26/10/2018 07:05
Thông báo số 186/TB-SXD ngày 25/10/2018 của Sở Xây dựng, về việc công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên Quý III năm 2018
24/09/2018 02:53
Thông báo số 172/TB-SXD ngày 21/9/2018 của Sở Xây dựng, V/v công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2018
19/09/2018 02:15
Văn bản số 5236/UBND-ĐTXD ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên.
27/08/2018 09:37
Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương Khu B (đợt 4)
31/07/2018 01:37
Văn bản 1428/SXD-QLN ngày 30/7/2018 V/v Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 3).
23/07/2018 02:19
Sở Xây dựng công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và TTBĐS trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.