23/08/2018 09:51
Đồ án Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
23/08/2018 09:48
Quy hoạch các bãi thải VLXD trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035
09/08/2017 09:59
Quy hoạch phát triển VLXD đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
09/08/2017 09:16
Quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường & Than bùn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030