09/10/2017 01:50

Thực hiện Điều 39, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên công khai Kết luận số 165/KL-SXD ngày 27/9/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng về kết quả thanh tra về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng.
     http://sxdphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 165/KL-SXD ngày 27/9/2017 tại file đính kèm.

09/10/2017 11:29

Thực hiện Điều 39, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên công khai Kết luận số 166/KL-SXD ngày 27/9/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng về kết quả thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa do UBND thành phố Tuy Hòa làm chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tuy Hòa làm đại diện chủ đầu tư).
     http://sxdphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 166/KL-SXD ngày 27/9/2017 tại file đính kèm.

09/10/2017 09:57
Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua thuộc Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương của Cty TNHH Bích Hợp
09/10/2017 09:54
Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (khu A)
09/10/2017 09:52
Trả lời thông tin đến các đơn vị báo chí về Dự án nhà ở Nam Hùng Vương.
04/10/2017 11:18
CCNL cấp cho các hồ sơ xin cấp CCNL do SXD tiếp nhận từ ngày 24/8/2017 đến ngày 20/9/2017
28/09/2017 08:56
Thông tin về dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương.
20/09/2017 04:10
Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Chi nhánh Công ty Nắng Ban Mai
20/09/2017 04:02
Tiêp nhận Công bố hợp quy - Kính phẳng toi nhiệt  - Công ty Minh Liên
13/09/2017 09:39
Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm (2016-2020) và hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Yên