10/07/2018 09:12
V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
10/07/2018 09:11
V/v triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Tỉnh
10/07/2018 08:23
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ
10/07/2018 08:03
Thông báo số 101/TB-SXD Về việc hướng dẫn quy trình về chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất có sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư của ngân sách cấp tỉnh, theo Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài Chính
09/07/2018 04:20
Chỉ số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.
06/07/2018 10:45
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá Granit tím Phú Cát - Công ty cổ phần VLXD Phú Yên
06/07/2018 10:43
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá Granit trắng Suối Lau - Công ty cổ phần VLXD Phú Yên
06/07/2018 10:40
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá Granit hồng Gia Lai - Công ty cổ phần VLXD Phú Yên
06/07/2018 10:38
06/07/2018 10:34
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá Grabo đen - Công ty cổ phần VLXD Phú Yên