18/12/2018 04:45
V/v Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B.
14/12/2018 03:31
CCHN đã cấp
12/12/2018 04:46
Phổ biến thông tin pháp luật về việc công khai thông tin bất động sản đưa vào kinh doanh và một số quy định có liên quan đến huy động vốn đối với bất động sản hình thành trong tương lai
12/12/2018 03:57
GIÁ VLXD THÁNG 11 NĂM 2018
12/12/2018 09:22
Thông báo về việc kiểm tra danh sách các dối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 6)
12/12/2018 09:19
Thông báo về việc kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (Đợt 7)
12/12/2018 09:16
Thông báo về việc kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 5)
30/11/2018 08:12
V/v báo cáo kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên địa bàn Tỉnh
30/11/2018 07:58
Công văn số 2414/SXD-CCGĐ ngày 27/11/2018 của Sở Xây dựng V/v Báo cáo về tình hình chất lượng quản lý chất lượng và tình hình quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng tại địa phương năm 2018
22/11/2018 10:21
Công Văn số 2360/SXD-CCGĐ ngày 20/11/2018 của Sở Xây dựng về việc khần trương triển khai công tác phòng, chống ATNĐ và mưa, lũ.