17/04/2018 10:10
Chỉ số giá xây dựng năm 2017
03/02/2017 11:09
Quyết định số 11/QĐ-SXD ngày 18/01/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
24/01/2017 11:27
Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
16/01/2017 07:28
Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025
12/01/2017 09:19
Thông báo số 05/TB-SXD ngày 09/01/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc Công bố thông tin năng lực của đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
12/01/2017 09:14
Thông báo số 04/TB-SXD ngày 09/01/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc công bố thông tin năng lực của đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
05/01/2017 08:46
Chỉ số giá xây dựng năm 2013 (từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2013)
05/01/2017 09:23
Chỉ số giá xây dựng năm 2016 (đến tháng 11/2016)
05/01/2017 09:22
Chỉ số  giá xây dựng năm 2015
05/01/2017 09:20
Chỉ số giá xây dựng năm 2014