30/11/2018 08:12
V/v báo cáo kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên địa bàn Tỉnh
30/11/2018 07:58
Công văn số 2414/SXD-CCGĐ ngày 27/11/2018 của Sở Xây dựng V/v Báo cáo về tình hình chất lượng quản lý chất lượng và tình hình quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng tại địa phương năm 2018
14/11/2018 02:38
Công văn số 2326/SXD-CCGĐ ngày 14/11/2018 của Sở Xây dựng, về rà soát tông tin đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TỈnh
14/11/2018 02:22
Công văn số 2054/SXD-CCGĐ ngày 15/10/2018, v/v rà soát thông tin đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Tỉnh
29/10/2018 10:19
Công văn số 2148/SXD-CCGĐ ngày 24/10/2018 của Sở Xây dựng V/v triển khai thực hiện các biện pháp thoát nước trong mùa mưa, bão năm 2018