17/01/2019 09:28
Công bố chỉ số giá tháng 12, quý IV và cả năm 2018
20/12/2018 02:47
Công bố chỉ số giá tháng 10,11 năm 2018
30/10/2018 02:30
Công bố chỉ số giá tháng 9, quý III năm 2018
20/09/2018 09:08
Công bố chỉ số giá tháng 7,8 năm 2018
19/07/2018 08:18
Chỉ số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá VLXD chủ yếu.
09/07/2018 04:20
Chỉ số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.
02/05/2018 08:01
Chỉ số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.
17/04/2018 10:10
Chỉ số giá xây dựng năm 2017
17/04/2018 10:10
Chỉ số giá xây dựng tháng 9, quý III năm 2016
03/04/2018 10:44
Chi số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá phần xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yêu.