15/11/2017 01:59
Văn bản 1786/SXD-QLN ngày 14/11/2017 của Sở Xây dựng, V/v Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương.
09/11/2017 08:47
Công văn 1744/SXD-QLN ngày 8/11/2017,  V/v Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (đợt 4)
27/10/2017 11:18
Công bố danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại khu A dự án nhà ở xã hội nam Hùng Vương
10/10/2017 07:36
Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A
09/10/2017 09:57
Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua thuộc Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương của Cty TNHH Bích Hợp
09/10/2017 09:54
Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (khu A)
09/10/2017 09:52
Trả lời thông tin đến các đơn vị báo chí về Dự án nhà ở Nam Hùng Vương.
28/09/2017 08:56
Thông tin về dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương.
13/09/2017 09:39
Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm (2016-2020) và hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Yên
21/08/2017 10:44
Công bố thông tin dự án Nhà ở Xã hội Nam Hùng Vương của Cty TNHH Bích Hợp