28/03/2019 02:17
Công văn số 1548/UBND-ĐTXD ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh
19/12/2018 04:08
V/v thông tin về tình hình triển khai các dự án phát triển nhà ở và dự án có hoạt động kinh doanh về bất động sản sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú yên
18/12/2018 04:45
V/v Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B.
12/12/2018 04:46
Phổ biến thông tin pháp luật về việc công khai thông tin bất động sản đưa vào kinh doanh và một số quy định có liên quan đến huy động vốn đối với bất động sản hình thành trong tương lai
12/12/2018 09:22
Thông báo về việc kiểm tra danh sách các dối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 6)
12/12/2018 09:19
Thông báo về việc kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (Đợt 7)
12/12/2018 09:16
Thông báo về việc kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 5)
26/10/2018 07:05
Thông báo số 186/TB-SXD ngày 25/10/2018 của Sở Xây dựng, về việc công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên Quý III năm 2018
24/09/2018 02:53
Thông báo số 172/TB-SXD ngày 21/9/2018 của Sở Xây dựng, V/v công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2018
19/09/2018 02:15
Văn bản số 5236/UBND-ĐTXD ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên.