04/01/2019 02:43
Thông báo số 02/TB-SXD ngày 04/01/2019 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 1 năm 2019
03/01/2019 09:51
02/01/2019 02:38
Đã ban hành có hiệu lực
25/12/2018 03:35
20/12/2018 02:47
Công bố chỉ số giá tháng 10,11 năm 2018
19/12/2018 04:08
V/v thông tin về tình hình triển khai các dự án phát triển nhà ở và dự án có hoạt động kinh doanh về bất động sản sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú yên
18/12/2018 04:45
V/v Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B.
17/12/2018 07:55
14/12/2018 03:31
CCHN đã cấp
12/12/2018 04:46
Phổ biến thông tin pháp luật về việc công khai thông tin bất động sản đưa vào kinh doanh và một số quy định có liên quan đến huy động vốn đối với bất động sản hình thành trong tương lai