Thông báo lich sát hạch CCHN đợt 3 năm 2017 (ngày 06 9 2017)

30/08/2017 01:42

      Thông báo số 141/TB-SXD ngày 29/8/2017 của Sở Xây dựng "Về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 3 năm 20177"


Thông báo số 141/TB-SXD ngày 29/8/2017 của Sở Xây dựng "Về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 3 năm 20177"

Tải về: 

Liên kết file: