Bổ sung điều kiện năng lực đối với DNTN xây dựng Quang Sơn

09/08/2017 10:55

      Công văn số 1106/SXD-QLXD ngày 04/8/2017 của Sở Xây dựng, về việc bổ sung chỉ huy trưởng công trình Đường dây & TBA để đủ điều kiện năng lực thi công đối với DNTN xây dựng Quang Sơn


Tải về: 

Liên kết file: Tác giả: Phòng QLXD - Sở Xây dựng