Về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương

15/11/2017 01:59

      Văn bản 1786/SXD-QLN ngày 14/11/2017 của Sở Xây dựng, V/v Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương.


Văn bản 1786/SXD-QLN ngày 14/11/2017 của Sở Xây dựng, V/v Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương.

Tải về: 

Liên kết file: