CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ YÊN

16/03/2018 02:06

     


BAN GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ YÊN

 

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Lữ Tân

ĐTCQ: 0257-3841134

DĐ:0913451755

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đồng

ĐTCQ: 0257-3843216

DĐ: 0905112384

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Cường

ĐTCQ: 0257-3841135

DĐ: 0913424276

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tứ

ĐTCQ: 0257-3843289

DĐ: 0983909664

 

CÁC PHÒNG THUỘC SỞ:

 

1/ VĂN PHÒNG SỞ (ĐT: 3842756 – FAX: 3842020)

Chánh Văn phòng:         Nguyễn Văn Bông – DĐ: 0914195666

Phó Chánh Văn phòng:             Nguyễn Hoàng Sanh – DĐ: 0914187500

 

Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện công tác tổ chức công chức, viên chức, kế hoạch, tài chính, bảo vệ nội bộ của Sở; quản lý biên chế công chức, viên chức, quỹ tiền lương; công tác pháp chế; đầu mối thực hiện công tác thủ tục hành chính, công tác cải cách hành chính, trang thông tin điện tử; tổng hợp, thống kê, báo cáo; theo dõi công tác thi đua, khen thưởng; sáng kiến, quản lý công tác Văn thư - Lưu trữ và quản trị Văn phòng. Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở giao

 

2/ THANH TRA SỞ (ĐT: 3841328)

Chánh Thanh tra:                  Nguyễn Bá Quang – DĐ: 0905630863

 

Chức năng:Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Sở; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành Xây dựng và xử lý các vi phạm hành chính theo thẩm quyền được pháp luật quy định; phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện công tác tổ chức tiếp dân định kỳ, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Sở; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Sở. Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở giao.

 

3/ PHÒNG QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC (ĐT: 3843891

Trưởng phòng:                         Nguyễn Huy Toàn – DĐ: 0913110220

Phó Trưởng phòng: Trần Phạm Khánh Lâm - DĐ: 0903091996

 

Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, gồm: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù; thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị (trừ: Thỏa thuận hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị, điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II và hạng III); thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng, công trình quảng cáo ngoài trời, nhà ở riêng lẻ theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở giao.

.

4/ PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT (ĐT: 3843197)

Trưởng phòng:             Huỳnh Đức Nam - DĐ: 0912494356

 

Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện về phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp; Quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ); kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và về hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật. Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở giao.

.
5/ PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG (ĐT: 3841133)

Trưởng phòng:  Nguyễn Thái Thịnh – DĐ: 0914010932

Phó Trưởng phòng:                   Nguyễn Thị Dung – DĐ:0982220056

Phó Trưởng phòng:       Nguyễn Công Tiến - DĐ: 0976307663

 

Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình, gồm: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng (Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; khảo sát thiết kế xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; quản lý điều kiện hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân và cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài); thẩm định và hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo phân cấp; hướng dẫn kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng do UBND tỉnh thành lập, tham mưu việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn tỉnh theo phân cấp; kiểm tra điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của các cá nhân, và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, cấp chứng chỉ năng lực hạng II, III đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; quản lý và tổ chức sát hạch, cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân và chứng chỉ năng lực đối với tổ chức; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị, điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II và hạng III; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án phát triển nhà ở, thẩm định các dự án phát triển nhà ở do Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận hoặc quyết định đầu tư; tổ chức thẩm định các dự án đầu tư khai thác theo phân cấp của Chính phủ và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở giao.

 

6/ PHÒNG KINH TẾ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG (ĐT: 3843295)

Trưởng phòng:  Phan Thanh Khôi – DĐ: 0914041317

Phó Trưởng phòng:       Ngô Trung Nhân – DĐ:0918117835

 

Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong việc hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố: các tập đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị xây dựng, chỉ số giá, giá vật liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, định mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mà chưa có trong các định mức xây dựng do Bộ xây dựng công bố; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh quy định việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh; quản lý giá các dịch vụ liên quan đến hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở. Thực hiện về quản lý vật liệu xây dựng: Tổ chức lập, thẩm định, quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh; quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: Công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng; tổ chức thẩm định các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở giao.

.
7/ PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN (ĐT: 3842062)

Trưởng phòng:                         Nguyễn Đình Phong - DĐ: 0913420445

Phó Trưởng phòng: Võ Đức Toàn - DĐ: 0909113895

 

Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện quản lý về nhà ở: Nghiên cứu xây dựng để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án phát triển nhà ở, thẩm định các dự án phát triển nhà ở do Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận hoặc quyết định đầu tư; tổ chức thực hiện, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở thương mại, nhà ở xã hội; nhà ở công vụ, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội hàng năm, 05 (năm) năm để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt; xây dựng kế hoạch phát triển quỹ nhà ở công vụ do tỉnh quản lý (bao gồm nhu cầu đất đai và vốn đầu tư xây dựng; thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội; tổng hợp kết quả thực hiện phát triển nhà ở, nhà ở xã hội, báo cáo định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu. Thực hiện quản lý về công sở: Tổ chức lập, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước. Thực hiện quản lý về thị trường bất động sản: Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển và quản lý thị trường bất động sản; các giải pháp nhằm minh bạch hóa hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh; thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thị trường bất động sản. Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở giao.

.
8/ CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG (ĐT: 3842755)

Chi cục trưởng:  Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang – DĐ: 0905136162

       

Chức năngTham mưu cho Giám đốc hoặc giúp Giám đốc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giám định xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về: quản lý chất lượng công trình xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, bảo hành công trình, bảo trì công trình xây dựng, an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng; công bố danh mục các công trình xây dựng hiện hữu không đảm bảo an toàn chịu lực, nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng và cộng đồng theo quy định của pháp luật; xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật và quản lý thông tin về thí nghiệm, kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp trong xây dựng; phối hợp với các đơn vị xử lý các vi phạm về an toàn lao động theo quy định; thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở giao.

 

9/TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ YÊN

(Đơn vị trực thuộc Sở - ĐC: 35 Lê Thánh Tôn, Tuy Hòa, Phú Yên - ĐT: 0257-6250092; 0257-6253064)

 

Giám đốc: Nguyễn Đình Nghĩa - DĐ: 0905912129
Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Hoàng - DĐ: 0983183729

 

Chức năng: Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng, có chức năng thực hiện: Các dịch vụ kỹ thuật công, hoạch định chiến lược quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nông thôn dài hạn và ngắn hạn; Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; báo cáo Giám đốc Sở các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của Trung tâm khi có yêu cầu. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.Nguồn tin: #

Tác giả: #