Phê duyệt quy hoạch vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025

16/01/2017 07:28

      Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025


Tải về: 

Liên kết file: