Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động

12/01/2017 09:24

      Ngày 29/12/2016, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm 2016


Thực hiện quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 29/12/2016, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2016. Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Sở Xây dựng; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2015; tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2017; báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân. Hội nghị thảo luận, bàn bạc đưa ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch công tác của đơn vị trong năm tới, đồng thời triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập cho CCVC, người lao động tại cơ quan.
Hội nghị đã đề ra Nghị quyết để thực hiện trong năm 2017 được toàn thể công chức, viên chức, người lao động thống nhất thông qua, giao cơ quan phối hợp Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện.