Công văn số 2412/SXD-CCGĐ ngày 27/11/2018 của Sở Xây dựng V/v báo cáo kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên địa bàn Tỉnh

30/11/2018 08:12

      V/v báo cáo kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên địa bàn Tỉnh


V/v báo cáo kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên địa bàn Tỉnh
Tải về: File