Công văn số 2414/SXD-CCGĐ ngày 27/11/2018 của Sở Xây dựng V/v Báo cáo về tình hình chất lượng quản lý chất lượng và tình hình quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng tại địa phương năm 2018

30/11/2018 07:58

      Công văn số 2414/SXD-CCGĐ ngày 27/11/2018 của Sở Xây dựng V/v Báo cáo về tình hình chất lượng quản lý chất lượng và tình hình quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng tại địa phương năm 2018


Công văn số 2414/SXD-CCGĐ ngày 27/11/2018 của Sở Xây dựng V/v Báo cáo về tình hình chất lượng quản lý chất lượng và tình hình quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng tại địa phương năm 2018.
Tải vệ: file