Công Văn số 2360/SXD-CCGĐ ngày 20/11/2018 của Sở Xây dựng về việc khần trương triển khai công tác phòng, chống ATNĐ và mưa, lũ.

22/11/2018 10:21

      Công Văn số 2360/SXD-CCGĐ ngày 20/11/2018 của Sở Xây dựng về việc khần trương triển khai công tác phòng, chống ATNĐ và mưa, lũ.


Công Văn số 2360/SXD-CCGĐ ngày 20/11/2018 của Sở Xây dựng về việc khần trương triển khai công tác phòng, chống ATNĐ và mưa, lũ.
Tải về: File