Công văn số 2326/SXD-CCGĐ ngày 14/11/2018 của Sở Xây dựng, về rà soát tông tin đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TỈnh

14/11/2018 02:38

      Công văn số 2326/SXD-CCGĐ ngày 14/11/2018 của Sở Xây dựng, về rà soát tông tin đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TỈnh


Tải Công văn số 2326/SXD-CCGĐ

Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên