Công văn số 2148/SXD-CCGĐ ngày 24/10/2018 của Sở Xây dựng V/v triển khai thực hiện các biện pháp thoát nước trong mùa mưa, bão năm 2018

29/10/2018 10:19

      Công văn số 2148/SXD-CCGĐ ngày 24/10/2018 của Sở Xây dựng V/v triển khai thực hiện các biện pháp thoát nước trong mùa mưa, bão năm 2018


Công văn số 2148/SXD-CCGĐ ngày 24/10/2018 của Sở Xây dựng V/v triển khai thực hiện các biện pháp thoát nước trong mùa mưa, bão năm 2018.
Tải vê: File