Công văn số 2054/SXD-CCGĐ ngày 15/10/2018, v/v rà soát thông tin đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Tỉnh

14/11/2018 02:22

      Công văn số 2054/SXD-CCGĐ ngày 15/10/2018, v/v rà soát thông tin đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TỉnhTải về: Công văn số 2015/SXD-CCGĐ