Thông báo về việc mời tham gia đề xuất phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 lô đất DL1 và lô đất số 19 tại thành phố Tuy Hòa

18/09/2018 09:17

      Thông báo số 164/TB-SXD ngày 14/9/2018 của Sở Xây dựng, về việc mời tham gia đề xuất phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 lô đất DL1 và lô đất số 19 tại thành phố Tuy Hòa


Tải về Thông báo số 164/TB-SXD (kèm bản vẽ và tập tin .dwg)

Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Phòng Kiến trúc - Quy hoạch