Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Cát xây dựng, thôn Thành Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa - Danh nghiệp tư nhân xây dựng Tân Tín

06/08/2018 02:23

      Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Cát xây dựng, thôn Thành Hội xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa - Danh nghiệp tư nhân xây dựng Tân Tín


http://www.mediafire.com/file/al4m87nv496psam/TI%25E1%25BA%25BEP_NH%25E1%25BA%25ACN_CBHQ_-_C%25C3%25A1t_x%25C3%25A2y_d%25E1%25BB%25B1ng__DN_t%25C6%25B0_nh%25C3%25A2n_XD_T%25C3%25A2n_T%25C3%25ADn.pdf/file

Nguồn tin: Sở Xây dựng