Công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và TTBĐS trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.

23/07/2018 02:19

      Sở Xây dựng công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và TTBĐS trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.


Sở Xây dựng công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và TTBĐS trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.
Xem chi tiết tại đây:

Tác giả: Phòng Quản lý nhà & TTBĐS