Chỉ số giá tháng 6, quý II năm 2018

19/07/2018 08:18

      Chỉ số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá VLXD chủ yếu.


http://www.mediafire.com/file/6ke4tk1nax8w59f/CH%25E1%25BB%2588_S%25E1%25BB%2590_GI%25C3%2581_TH%25C3%2581NG_6%252C_QU%25C3%259D_II_N%25C4%2582M_2018.pdf/file

Nguồn tin: Sở Xây dựng