Hội nghị công bố công khai Đồ án Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

13/07/2018 04:12

      Ngày 12/7/2018, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị công bố công khai Đồ án Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030


     Đồ án Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 08/06/2018. Mục tiêu của Đồ án: Xây dựng quy hoạch chuyên ngành cấp nước, phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025, Chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Yên đến năm 2030; Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh, khai thác có hiệu quả hệ thống cấp nước; Đề xuất phương án phát triển tổng thể hệ thống cấp nước khu vực đô thị (nguồn nước, nhà máy, tuyến truyền tải chính) đến năm 2025 một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu cung cấp nước sạch cho phát triển kinh tế xã hội tại các đô thị thuộc tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện các Sở có liên quan, đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đồ án được duyệt là cơ sở cho việc cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên, phục vụ công tác phát triển, bảo vệ và quản lý nguồn nước trên địa bàn tỉnh cho từng giai đoạn trong thời gian tới, lựa chọn dự án ưu tiên thực hiện trong giai đoạn quy hoạch đến 2018-2023, định hướng phát triển hệ thống cấp nước đô thị tầm nhìn đến năm 2050.


Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Đào Kim Thiện