Công văn số 1052/SXD-CCGĐ ngày 08/6/2018 của Sở Xây dựng V/v triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2018.

10/07/2018 10:21

     


Công văn số 1052/SXD-CCGĐ ngày 08/6/2018 của Sở Xây dựng V/v triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2018.
Tải vê file Công văn 1052/SXD-CCGĐ