Công văn số 960/SXD-CCGĐ ngày 29/5/2018 V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

10/07/2018 08:23

      V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ


Công văn số 960/SXD-CCGĐ ngày 29/5/2018 V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Tải về: /Content/upload/files/h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20CT%2005(1).pdf