Thông báo số 120/TB-SXD ngày 03/7/2018 : V/v công bố danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở tại dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (Đợt 2)

04/07/2018 02:43

      Công bố danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở tại dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (Đợt 2)


 Thông báo : V/v công bố danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở tại dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (Đợt 2)
/Content/upload/files/120-TB-SXD(1).pdf