Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV

08/06/2018 03:46

      Văn bản số 1057/SXD-QLN ngày 08/06/2018 của Sở Xây dựng, V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV


/Content/upload/files/1057-sxd-qln.pdf

...