Thông báo số 93/TB-SXD ngày 07/06/2018 của Sở Xây dựng, Thông báo về việc thông tin về tính pháp lý và một số vấn đề liên quan đến hoạt động huy động vốn tại khu đất số 02 Trần Phú, thành phố Tuy Hòa.

08/06/2018 02:48

      Thông báo thông tin về tính pháp lý và một số vấn đề liên quan đến hoạt động huy động vốn tại khu đất số 02 Trần Phú, thành phố Tuy Hòa.


Thông báo thông tin về tính pháp lý và một số vấn đề liên quan đến hoạt động huy động vốn tại khu đất số 02 Trần Phú, thành phố Tuy Hòa./Content/upload/files/93-tb-sxd.pdf