Bản đồ Dự án Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội để lấy ý kiến cuộc họp

07/06/2018 08:42

     


Truy cập theo địa chỉ dưới đây để tải file autocad:

http://www.mediafire.com/file/coy7xoq5mdycw7e/B%25E1%25BA%25A3n_v%25E1%25BA%25BD_ranh_gi%25E1%25BB%259Bi_Nh%25C3%25A0_m%25C3%25A1y_%25C4%2591i%25E1%25BB%2587n_m%25E1%25BA%25B7t_tr%25E1%25BB%259Di_H%25C3%25B2a_H%25E1%25BB%2599i.rar/file

Truy cập theo địa chỉ dưới đây để tải file PDF:

http://www.mediafire.com/file/bl0o739b05tm9w3/1.500_Hoa_Hoi_in_XB_%2528QHXD_21.5%2529-Model.pdf/file