Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 2)

05/06/2018 10:28

      Văn bản 1008/SXD-QLN ngày 5/6/2018 v/v kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 2)


Văn bản 1008/SXD-QLN ngày 5/6/2018 v/v kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 2)