Hội nghị công bố công khai đồ án quy hoạch các bãi thải vật liệu xây dựng

29/05/2018 02:07

      Sở Xây dựng Phú Yên tổ chức Hội nghị công bố công khai đồ án quy hoạch các bãi thải vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035


     Đồ án Quy hoạch các bãi thải vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 17/4/2018. Mục tiêu quy hoạch đến năm 2025: 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý, trong đó 30% được thu hồi, tái chế để tái sử dụng. Đến năm 2035: 100% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý, trong đó 60% được thu hồi, tái chế để tái sử dụng. Ngày 23/05/2018, Sở Xây dựng Phú Yên tổ chức hội nghị công bố công khai Đồ án Quy hoạch các bãi thải vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 theo quy định của pháp luật. Tham dự hội nghị có đại diện các Sở có liên quan, đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đồ án được duyệt là cơ sở việc thực hiện xử lý chất thải rắn xây dựng như: Phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định, góp phần tạo chuyển biến tích cực về vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, nông thôn, xóa bỏ các điểm nóng (đổ thải chất thải rắn từ hoạt động xây dựng) về vệ sinh môi trường, nhất là trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả cải tạo sử dụng đất, tăng cường sự phối hợp trong công tác quản lý vệ sinh môi trường giữa các địa phương và các ngành chức năng của tỉnh.

Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Đào Kim Thiện