QUYẾT ĐỊNH số 1041/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 về Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Khu đô thị Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

25/05/2018 08:52

      Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Khu đô thị Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Khu đô thị Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên/Content/upload/files/1041-QD-UBND.PDF