Hướng dẫn liên sở về xác định đối tượng nhà ở, công sở cần rà soát, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Yên

17/05/2018 01:52

      Hướng dẫn xác định đối tượng nhà ở, công sở cần rà soát, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Yên


Hướng dẫn xác định đối tượng nhà ở, công sở cần rà soát, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Yên /Content/upload/files/706-HDLS.pdf