Phổ biến quy định của pháp luật đối với hoạt động cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội

11/05/2018 11:11

      Thông báo: v/v phổ biến quy định của pháp luật đối với hoạt động cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội


Thôn/Content/upload/files/66-TB-SXD.pdfg báo: v/v phổ biến quy định của pháp luật đối với hoạt động cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội