Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy - Xi măng Sông Gianh - Công ty Cổ phần xi măng Sông Gianh

19/04/2018 09:44

      Thông báo số 57/TB-SXD ngày 18/4/2018 tiếp nhận Công bố hợp quy - Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40, nhãn hiệu ADAMAX - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Gianh


http://www.mediafire.com/file/8jnfw992su64bwn/TI%E1%BA%BEP_NH%E1%BA%ACN_CBHQ_-_XI_M%C4%82NG_S%C3%94NG_GIANH.pdf

Nguồn tin: Sở Xây dựng