Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội nam Hùng Vương Khu B đợt 1

11/04/2018 02:49

      Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội nam Hùng Vương Khu B đợt 1


Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội nam Hùng Vương Khu B đợt 1/Content/upload/files/560-SXD-QLN.pdf