Công khai kết luận thanh tra về năng lực hoạt động xây dựng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

09/10/2017 01:50

     

Thực hiện Điều 39, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên công khai Kết luận số 165/KL-SXD ngày 27/9/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng về kết quả thanh tra về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng.
     http://sxdphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 165/KL-SXD ngày 27/9/2017 tại file đính kèm.


Tải về: 

Liên kết file: Tác giả: Nguyễn Bá Quang