Văn bản số 718/SXD-QLCL ngày 31/7/2014 của Sở Xây dựng V/v Hướng dẫn triển khai các biện pháp bảo vệ công trình nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão lụt

03/07/2017 02:11

      Văn bản số 718/SXD-QLCL ngày 31/7/2014 của Sở Xây dựng V/v Hướng dẫn triển khai các biện pháp bảo vệ công trình nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão lụt


Tải về: 

Liên kết file: