Hướng dẫn : V/v thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của các cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 6 quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND Tỉnh Phú Yên
(20/09/2018 00:00:00)
Hướng dẫn : V/v thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của các cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 6 quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày...
Chứng chỉ hành nghề hạ tầng kỹ thuật
(05/09/2018 14:19:08)
Công trình được xá định theo chủ trương là loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật; Cấp 4
- QUY MÔ
+ Cải tạo, sửa chữa sân BTXM; Cổng...