Khảo sát, cắm mốc ranh giới khu đất
(10/14/2016 9:47:32 AM)
theo văn bản số 1779/BXD-VP, ngày 16/08/2007của bộ xây dựng ban hành định mức dự toán công trình phần khảo sát xây dựng có mục cắm mốc giới quy hoạch mã hiệu (CK.04400), Nay tôi đã khảo sát và đã...