Hệ số nhân công và máy thi công năm 2019
(21/02/2019 13:20:35)
Hiện tại mức lượng tối thiểu vùng năm 2019. Theo nghị định 157/2018/NĐCP, áp dụng từ ngày 01/01/2019
Vùng III:  3250.000 đồng
Vùng IV: 2.920...
Thông báo thời gian sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng - Đợt 2 năm 2019
(20/03/2019 00:00:00)
Thông báo số 41/TB-SXD ngày 19/3/2019 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng - Đợt 2 năm 2019