Thông báo số 120/TB-SXD ngày 14/7/2017, về Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và không được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Xây dựng
Tải về máy file 1: