Thông báo số 114/TB-SXD ngày 05/7/2017, về hướng dẫn thự hiện đầu tư hẻm phố thuộc Chương trình bê tông hóa hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tải về máy file 1: