DỰ THẢO - Sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Tỉnh


Tải về Dự thảo quy chế tại đây