Thông báo thời gian sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng - Đợt 2 năm 2019


Thông báo số 41/TB-SXD ngày 19/3/2019 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng - Đợt 2 năm 2019

Tải về máy file 1: