Về việc hướng dẫn trình tự, thao tác nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công


Công văn số 1037/SXD-VP ngày 07/6/2018 của Sở Xây dựng, về việc hướng dẫn trình tự, thao tác nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công

Tải về máy file 1: