KHẨN: Về việc thông tin về tính pháp lý và một số vấn đề liên quan đến hoạt động huy động vốn tại khu đất 02 Trần Phú, thành phố Tuy Hòa


Thông báo số 93/TB-SXD ngày 07/6/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc thông tin về tính pháp lý và một số vấn đề liên quan đến hoạt động huy động vốn tại khu đất 02 Trần Phú, thành phố Tuy Hòa

Tải về máy file 1: